பூமி -01 : நாம் வாழும் பூமி தொடர்பான அறிவியல் மதிப்பீடு. (Quiz)

பூமி 01

நாம் வாழும் பூமி தொடர்பான அடிப்படை அறிவை மீட்டிப்பார்க்கும் ஒரு பதிவு இது.
பூமி தொடர்பான அடிப்படையான விடையங்களை உள்ளடக்கிய 10 கேள்விகள் இங்கு இடம்பெற்றுள்ளன.

மொத்தம் 20 புள்ளிகள். 5நிமிடங்கள். முயற்சியுங்கள்.

பூமி-2,3 இல் சற்று நுணுக்கமான கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம்.

(4826)

Leave a Reply

Top