எந்த device இலும் அழிந்த தரவுகளை மீட்கலாம்.

tamil technologyகணினியில் அழிந்த தரவுகளை மீட்டெடுக்க உதவும் ஒரு மென்பொருள். Portable மென்பொருளாக உள்ளமையால் கணினியில் நிறுவத்தேவையில்லை. இலகுவாக USB (விரலி) களில் கொண்டு செல்லலாம்.

சிறப்புக்கள் :

  • எந்தவகை வந்தட்டுக்களுக்கும் இயைபுடையது. (ATA, SATA, SCSI, USB, IEEE1394.)
  • iPod இல் இருந்தும் தரவுகளை மீட்க உதவும்.
  • FAT12, FAT16, VFAT, FAT32, NTFS/NTFS5, EXT2 மற்றும் EXT3 போன்ற இயக்கங்களுக்கு ஏற்புடையது.
  • USB, digital cameras, MP3 player களில் இருந்தும் தரவுகளை மீட்க உதவுகிறது.
  • இலகுவான பாவனை அமைப்பு.
  • ஒரே சொடுகில் தரவுகளை மீட்க முடியும்.

அளவு :  9.5 Mb
தரவிறக்க : Source 01 Source02 SUPPORT

(2506)

Leave a Reply

Top