பெளதீக சமன்பாடுகள் : இயக்கவியல் (Physics equations tamil)

[half]

வேகம் :

physics-equations-tamil-01

நியூட்டனின் 2ஆம் விதி :

physics-equations-tamil-04

எடை / பளு :

physics-equations-tamil-05

இயங்குதிறன் :

physics-equations-tamil-07

உந்துவிசை வேகம் :

physics-equations-tamil-09

வேலை :

physics-equations-tamil-10

இயங்காற்றல் /இயக்க சக்தி :

physics-equations-tamil-12

 

சக்தி :

physics-equations-tamil-14

கோணவேகம் :

physics-equations-tamil-16

சுழற்சி சமன்பாடு :

physics-equations-tamil-18

 

முறுக்குவிசை / திருகுவிசை :

physics-equations-tamil-20

சுழற்சி வேலை :

physics-equations-tamil-22

சுழல் உந்தம் :

physics-equations-tamil-24

 

ஹூக்கின் விதி :

physics-equations-tamil-26

பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு:

physics-equations-tamil-27

புவிஈர்ப்பு :

physics-equations-tamil-29

அடர்த்தி :

physics-equations-tamil-33

திரவ அழுத்தம் :

physics-equations-tamil-35

கன பாய்வு வீதம் :

physics-equations-tamil-37

 

நிறை பாய்வு வீதம் :

physics-equations-tamil-38

 

பெர்னொலி சமன்பாடு :

 

physics-equations-tamil-39

எண்ணளவு :

physics-equations-tamil-43

புறப்பரப்பு விசை :

physics-equations-tamil-44

 

 

[/half]

[half_last]

ஆர்முடுகல் :

physics-equations-tamil-02

நேர்கோட்டு இயக்க விதிகள் :

physics-equations-tamil-03

 

உந்தம் / உந்த வேகம் :

physics-equations-tamil-06

உந்துவிசை :

physics-equations-tamil-08

 

வேலை ஆற்றல் :

physics-equations-tamil-11

நிலை ஆற்றல் / நிலைசக்தி :

physics-equations-tamil-13

ஈர்ப்பு :

physics-equations-tamil-15

கோணமுடுக்கம் :

physics-equations-tamil-17

இரண்டாம் சுழற்சி சட்டம் :

physics-equations-tamil-19

நிலைம திருப்புத்திறன் :

physics-equations-tamil-21

சுழற்சி சக்தி :

physics-equations-tamil-23

அதிர்வெண் :

physics-equations-tamil-25

ஈர்ப்புவிசை :

physics-equations-tamil-28

 

சுற்றுப்பாதை வேகம் :

physics-equations-tamil-30

தப்பு வேகம் :

physics-equations-tamil-31

 

எளிய ஊசல் :

physics-equations-tamil-32

அழுத்தம் :

physics-equations-tamil-34

 

மிதப்பு விதி :

physics-equations-tamil-36

 

காற்றியக்கவியல் இழுவை :

physics-equations-tamil-40

 

இயங்கு பாகுநிலை :

physics-equations-tamil-41

 

மாறும் பாகு நிலை :

physics-equations-tamil-42

 

[/half_last]

முடிந்தவரையில் இயக்கவியலுக்கான சமன்பாடுகளை இங்கு தொகுத்துள்ளேன். அடுத்த கட்டமாக இவற்றின் வரைலக்கணங்களையும் சமன்பாட்டு தோற்றத்தையும் பதிவிடுவோம். இங்கு ஏதாவது தவறான சமன்பாடு கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் உடனடியாக எமக்கு அறிவியுங்கள்.
தமிழில் இணையமூடாக அடிப்படை கல்வியை கொண்டுசெல்லும் ஒரு திட்டம் இது.
இத்திட்டத்திற்கு உதவ நினைப்போரும் தொடர்புகொள்ளலாம்.

எம்மோடு இணைந்திருங்கள் : Facebook

(2638)

One thought on “பெளதீக சமன்பாடுகள் : இயக்கவியல் (Physics equations tamil)”

  1. Bharath says:

    Respected Sir
    Please write About illuminity
    Thanks

Leave a Reply

Top