இலவசமாக 1000 அழகிய எழுத்துருக்கள்(Fonts)!

free tamil fonts1000 ம் அழகிய கட்டுப்பாடற்ற எழுத்துருக்களின் தொகுப்பே இங்கு தரவிறக்க தரப்பட்டுள்ளது. இவ் எழுத்துக்கள் காப்புரிமை அற்றவை என்பதால் டிஸைனர்களுக்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கும்.

அளவு : 31 Mb

தரவிறக்க : Source 01  | Source 02 Facebook

(1824)

Leave a Reply

Top