காய்கறிகளின் தூய தமிழ் சொற்கள்!

தூய தமிழில் காய்கறிவகைகளின் பெயர்கள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

வேறு காய்கறிவகைகளின் தூய தமிழ் பெயர்கள் தெரிந்தவர்களும், இங்கு தவறுகள் இருப்பின் சுட்டிக்காட்ட நினைப்பவர்களும் கருத்தில் கூறவும்.

AMARANTH – முளைக்கீரை
ARTICHOKE – கூனைப்பூ
ASPARAGUS – தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு
BEET ROOT – செங்கிழங்கு, அக்காரக்கிழங்கு
BITTER GOURD – பாகல், பாகற்காய்
BLACK-EYED PEAS – தட்டைப்பயறு
BOTTLE GOURD – சுரைக்காய்
BROCCOLI – பச்சைப் பூக்கோசு
BRUSSELS SPROUTS – களைக்கோசு

CABBAGE – முட்டைக்கோசு, முட்டைக்கோவா
CARROT – மஞ்சள் முள்ளங்கி, குருக்கிழங்கு
CAULIFLOWER – பூக்கோசு, பூங்கோசு, பூக்கோவா
CELERY – சிவரிக்கீரை
CILANTRO – கொத்தமல்லி
CLUSTER BEANS – கொத்தவரை
COLLARD GREENS – சீமை பரட்டைக்கீரை
COLOCASIA – சேப்பங்கிழங்கு
CORIANDER – கொத்தமல்லி

DRUM STICK – முருங்கைக்காய்

ELEPHANT YAM – கருணைக்கிழங்கு

FRENCH BEANS – நாரில்லா அவரை

GOOSEBERRY – நெல்லிக்காய்
GREEN BEANS – பச்சை அவரை

KALE – பரட்டைக்கீரை
KING YAM – ராசவள்ளிக்கிழங்கு
LADY’S FINGER – வெண்டைக்காய்
LEAFY ONION – வெங்காயக் கீரை
LEEK – இராகூச்சிட்டம்
LETTUCE – இலைக்கோசு
LOTUS ROOT – தாமரைக்கிழங்கு

OLIVE – இடலை

PARSLEY – வேர்க்கோசு
PLANTAIN – வாழைக்காய்
POTATO – உருளைக்கிழங்கு

RED CARROT – செம்மஞ்சள் முள்ளங்கி
RIDGE GOURD – பீர்க்கங்காய்

SNAKE GOURD – புடல், புடலங்காய்
SPRING ONION – வெங்காயத்தடல்
SQUASH GOURD – சீமைப்பூசனி(க்காய்)
SWEET POTATO – வத்தாளக் கிழங்கு, சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

TAPIOCA – மரவள்ளி(க்கிழங்கு)

YAM – சேனைக்கிழங்கு

ZUCCHINI – சீமைச் சுரைக்காய்

Original Author : Senthooran (Blogger)

(3855)

Leave a Reply

Top